Projekt Összefoglalása

Felhívás keringőre

Debreceni székhelyű, a várossal közművelődési megállapodás keretében közösségi színteret működtető egyesületünk 25 éves múlttal, valamint EU-s pályázatokban nyert tapasztalattal indul a köznevelés eredményességéért, s a korai iskolaelhagyást csökkenteni kívánó pályázatban. Az alacsony iskolázottságú fiatalok körében tapasztalható negatív értékrend elterjedése (nagy tömegeket befogadó szórakozóhelyek, alkohol, drog, tudatmódosító szerek használata, külföldre távozás, mint életcél), a családok széthullása, gazdasági ellehetetlenülése negatívan befolyásolja az egyesületünk szolgáltatásait igénybe vevők körét is, azaz csökken az érdeklődés szolgáltatásaink iránt, kevesebb a boldog gyermekkorát töltő fiatal.

A többnyire a társadalom alsó, középső rétegéből kikerülő fiatalok idejekorán munka- s kenyérkereset után néznek, hamar feladják dédelgetett álmaikat, s betanított vagy segédmunkát, alkalmi munkát vállalva a kelleténél korábban kilépnek a munka világába.

A pályázat segítségével 7 intézményegység – 1 óvoda, 4 debreceni iskolaegység, 2 komplex programmal támogatandó járásban működő vidéki általános iskola (Aradványpuszta és Fülöp) – 200 tanulóját kívánjuk pedagógiailag megtervezett, élményszerű készség, képesség és kompetenciafejlesztésben részesíteni. Korábbi pályázatokban már kidolgozott tematika szerint az óvodában tánc- és zeneovi szakkört, Témanapok keretében ízelítőt adunk a művészetek házainak légköréből: Egy nap a tánciskolában, Egy nap a zeneiskolában, Egy nap a bábszínházban, s újabb 3-as témanap keretében kulturális örökségünket dolgozzuk fel. Ugyanezen elv mentén – az életkori sajátosságoknak megfelelően – kínálunk az alsó- és felső tagozatos diákoknak tánc- és illemtan szakkört és kulturális kínálatokban bővelkedő témanapokat. A témanapok keretében a kultúra tágabb értelmezésére vállalkozunk: a Kárpát-medencei magyar táncok, a görög kultúra és a világtáncok megjelenítése (viseletek, a hangszerek, élő zene, stb)- mellett az építészet, a gasztronómia és a szokások is bemutatásra kerülnek.
A vakáció idejére napközis és Balaton-parti bentlakásos táborral készülünk, ahol a tánc, zene és rekreációs élményszerzés mellett tantárgyi kompetenciafejlesztést végzünk ugyancsak élményszerű pedagógiai módszerekkel. Minden táncóra szerves része a viselkedéskultúra egyes elemeinek elsajátítása.

A két bevonandó debreceni iskolában – Petőfi és Dózsa – látunk reális esélyt rendszeres táncművészeti tevékenység megvalósítására, azaz művészeti csoport létrehozására. A csoport felépítése többéves folyamat, s alapja lesz egy folyamatosan működő iskolai amatőr együttesnek, mely rendezvényeken is képes megjelenni.  

Aradványpuszta és Fülöp iskolái döntő százalékban hátrányos helyzetű tanulókkal dolgoznak, így az ő sikeres bevonásuk, integrálásuk a pályázat elsődleges célja. Ezeknek a gyerekeknek a nyomon követésével csökkentjük a korai iskolaelhagyás lehetőségét. 

Mivel a bevonni tervezett tanulók közel 30% hátrányos helyzetű, számukra egyéni/kiscsoportos mentorálást (élményszerű tantárgyi kompetenciafejlesztés) végzünk.  

Ugyancsak az hátrányos helyzetű – főként alsó tagozatos – gyerekek programban való tartása érdekében – igény szerint részt vehet a táborban az a szülő is, akitől még nem vált le a gyerek. Őt önkéntes segítőként vonjuk be a folyamatokba.

A projekt során folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a befogadó intézmények vezetőivel és a szülőkkel: 1. szülői értekezlet a tanulói bevonás kapcsán, egészségtanár közreműködésével, nyílt órák a pedagógiai folyamat bemutatása céljából. A projekt végén értékelő testületi és szülői értekezletet tartunk.  Egyesületünk 2001-től 14 éven át alapfokú művészeti iskola fenntartói feladatait is ellátta. Jelen pályázat sikeres megvalósítását a korábbi tapasztalatok mellett a technikai és személyi feltételek rendelkezésre állása is garantálja

Debrecen belvárosában 500 négyzetméter alapterületű, heti 72 órás nyitva tartású közösségi tér (tánciskola), hangosítás, zenei és jelmeztár, 4 dolgozó az egyesületben és további 9 fő a művészeti iskolában vállal szerepet a projekt megvalósításában. 

Az egyesület alapító tagjai negyedszázados szabadidő-szervezői, táborozási tapasztalatokkal rendelkeznek. Állandó táborhelyünk Balatonszemesen található, tematikus táborok szakmai anyagával és referenciával rendelkezünk. Jelen pályázat keretében projektjeinkben a „boldog gyermekkor” megteremtését tervezzük „az élet legszebb szakaszában, mely csupán az örömeknek van teremtve” (Petőfi S.)

Megvalósítás kezdete: 2018.03.01 
Megvalósítás vége: 2019.08.31 

2018.január.08

A Valcer Táncstúdió, mint pályázó az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért konstrukció keretében a közreműködő szervezet 25 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a támogató döntés megérkezett.

Jelen pályázatban arra törekszünk, hogy 4 debreceni, 2 vidéki iskola és egy vidéki óvoda növendékeit a tánc, a zene és a fejlesztő szabadidős elfoglaltságok szeretetére tanítsunk. 

A nagyvárosi iskolást vagy a kisfalu növendékét, kiegyensúlyozott, harmonikus családban élő gyereket és magánéleti és iskolai kudarcok következtében szegregálódó tanulókat fogunk közös élményekhez juttatni. Egy kedvelt szabadidős tevékenység, a tánccsoportban és a baráti társaságban közösen megélt élmény hatására bevonjuk a közösségekbe. 

Ennek érdekében együttműködést kezdeményezünk a működési területén fellehető, vele szakmai kapcsolatban lévő alábbi nevelési-oktatási intézményekkel Debrecenben és vonzáskörzetében összesen 220 tanulóval és 20 óvodással egy 18 hónapig tartó közös élményszerzés megvalósítására a tánc- és más művészetek eszközeivel. Ebbe a folyamatba 70 fő hátrányos helyzetű, ill. halmozottan hátrányos helyzetű tanuló bevonását vállaljuk. 

A tervezett együttműködés kiemelt célja: a tanórán kívüli nem formális és informális tanulási formák keretében gyarapítani a köznevelésben részt vevők tudását, s hozzájárulni s szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. 

Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó programelemek megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően rövid időn belül elindulnak.

2018. január 18.

A Valcer Táncstúdió, mint pályázó az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért konstrukció keretében a közreműködő szervezet 25 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a támogatási szerződés megérkezett.

Támogatási szerződés aláírására a nyertes és a Közreműködő szervezet között 2018.01.16-án került sor.

Megvalósítás kezdete: 2018.03.01 
Megvalósítás vége: 2019.08.31 

2018. március 3.

A Valcer Táncstúdió, mint pályázó az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért konstrukció keretében a közreműködő szervezet 25 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a támogatási szerződés megérkezett.

A szakmai munka elindult.

A tervezett együttműködés kiemelt célja: a tanórán kívüli nem formális és informális tanulási formák keretében gyarapítani a köznevelésben részt vevők tudását, s hozzájárulni s szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. 

Az egyesület az együttműködés keretében vállaljuk, hogy: 

– hozzájárulunk a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez – heti szakkört, napközis és bentlakásos tábort, többalkalmas vetélkedőt, többféle, háromalkalmas témanapot szervezünk; 

– hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal- 50 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló/óvodás bevonásával számukra is sikerélményt biztosítunk, bennmaradásuk érdekében tartjuk a kapcsolatot a szülői házzal: szülői értekezlet félévente; lehetőséget biztosítunk arra, hogy a bentlakásos táborban a félénk gyerek szülői kísérettel jöjjön. kapcsolatot tartunk a pedagógiai szakszolgálattal és a projekt teljes ideje alatt egyéni mentorálással tantárgyi korrepetálást, felzárkóztatást végzünk 6 telephelyen. 

– elősegítjük a köznevelés eredményességének és hatékonyságának támogatását a nem formális és informális tanulási alkalmakkal- a pozitív élmények, az új információk és tapasztalatok növelik az iskolai teljesítményt is. 

– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzuk a projektet nemcsak a fenntartási időszakban, de a vállalt 18 hónap alatt is lesznek olyan el nem számolható kiadások, melyeket az eredményesség érdekében vállalunk: pld szülők táboroztatása, több önkéntes szabadidő-szervező biztosítása. 

– Zenei készségfejlesztés és egyéni mentorálás útján vállaljuk egy Aradványpusztán élő alsó tagozatos ikerpár egyik – mozgásszervi fogyatékossággal élő – tagjának fejlesztését. 

– Programunkat, tanmeneteinket a Nemzeti Alaptanterv szakmai iránymutatásai alapján állítjuk össze.